Gyorslinkek

 • Vitaindító
 • Felhívás
 • Tájékoztató
 • Felhívás
 • Csíkszeredai mesterképzés

Login

Top Panel

Vadgazda mérnök mesterképzés 2016

VADGAZDA MÉRNÖK MESTERKÉPZÉS

a Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karának
csíkszeredai kihelyezett képzése


Miért érdemes vadgazda mérnöknek tanulni? Miért fontos a természeti erőforrásokkal való gazdálkodási lehetőségek ismerete? Milyen lehetőségeim lesznek az életben, ha ezt a képzést választom?

Korunk egyik nagy kihívása életünk és környezetünk harmóniájának megteremtése. Világszerte növekszik az igény az olyan új szemléletű szakemberek iránt, akik az ember és környezete kapcsolatát szerves egységben látják, akik megfelelő biológiai-, természettudományi és gazdálkodási alapokkal felvértezve képesek mérnöki módon tervezni és vezetni természeti erőforrásaink megőrzését, ésszerű használatát és környezetünk állapotának javítását.

Az elmúlt néhány évtized jelentős felismerése, hogy természeti értékeinket és a biológiai sokféleséget nem lehet csak tiltásokkal megvédeni és megőrizni. A vad élővilág fenntartása, a jövő generációi számára való megőrzése érdekében a vadállományokat és élőhelyeiket sokszor kell valamilyen formában kezelni, az emberi igények kielégítése érdekében hasznosítani, vagy a környezetükben okozott károk megelőzése, elhárítása érdekében szabályozni.

Ezeket a problémákat különösen jól érzi a határon túli magyarság a nagyragadozók (elsősorban a farkas és a medve) európai szintű (globális) védelme és a lokálisan felmerülő ember-nagyragadozó közötti konfliktusok ellentmondásai kapcsán. A természeti értékek védelme csak tudatos, átgondolt gazdálkodói tevékenységgel és a helyi közösségek céljainak és igényeinek figyelembevételével valósíthatók meg. Az ehhez szükséges ismeretanyag, a nemzetközi és anyaországi tapasztalatok és gyakorlatok összegzése, elemzése és átadása a képzés olyan alapvető célja, ami a konfliktusban közvetlenül érintett helyi lakosság számára könnyítheti meg a problémák kezelését. Ezen túlmenően a vadgazdálkodásban rejlő bevételi lehetőségek, a vidéki turizmusba, vidékfejlesztésbe való becsatornázása a hegyvidéki területeken és a mezőgazdaságilag növénytermesztéssel hasznosított területeken egyaránt megvalósulhat. Az apróvad (elsősorban a mezei nyúl és a fácán) és nagyvadfajok (elsősorban a gímszarvas, a vaddisznó és az őz) vonzerőt jelenthetnek az úgynevezett ˝nem fogyasztó˝ (zöld, természetjáró turizmus) és a fogyasztó (vadászturizmus) számára is.

A magyar vadgazdálkodás és vadászat nemzetközileg elismert ágazat, melynek szakmai letéteményesei a felsőfokú végzettséggel rendelkező vadgazdálkodási szakemberek, a vadgazda mérnökök. A magyar vadgazdálkodás egyik legfontosabb eredménye az a tudás és ismeretanyag, ami az elmúlt évtizedek során a vadbiológiai kutatások és a vadgazdálkodási gyakorlat eredményeként felhalmozódott. A magyarországi vadbiológiai kutatások és felsőfokú vadgazdálkodási oktatás egyik központja a Szent István Egyetem Vadvilág Megőrzési Intézete (www.vmi.info.hu). Az elmúlt évtizedekben itt felhalmozott ismereteket kívánjuk a határon túli magyarság szakembereinek átadni, és azt is reméljük, hogy tudásukat - a magyar szellemi tőkét – a közösség érdekében fogják tudni kamatoztatni.

A megfelelő nyelvtudással rendelkező okleveles vadgazda (MSc) mérnökök a nemzetközi munkaerőpiacon is versenyképesek lesznek. Célunk, hogy hallgatóink képesek legyenek tudományosan megalapozott, a gyakorlatban megvalósítható és költséghatékony fejlesztési programok/módszerek felismerésére és kivitelezésére. Végzett hallgatóink alkalmasak lesznek felsőszintű vezetési feladatok ellátására, felsőoktatási intézményekben és kutatóhelyeken oktatói, kutatói állások betöltésére, valamint a doktorképzésben való részvételre is felkészítjük őket.

Az oktatás során elsajátított fontosabb ismeretkörök, tantárgyak: A Vadvilág Megőrzési Intézetben széleskörű, a gyakorlathoz szorosan kapcsolódó kutatások biztosítják, hogy az Intézet a képzés keretében a legújabb ismereteket tudja a hallgatók számára átadni.

A mesterprogram törzsanyagában szereplő legfontosabb tantárgyak: Bevezetés a biomatematikába, Etológia és viselkedésökológia, Geoinformációs rendszerek a vadgazdálkodásban, Kommunikáció vadgazdálkodási mérnököknek, Nemzetközi vadgazdálkodás, Vadbiológia és konzerváció biológia, Vállalkozás-és projektmenedzsment, Integrált vad- és élőhely-gazdálkodás, Vadászati turizmus, Vadbiológiai kutatási módszerek, Vadhigiénia és –feldolgozás, Ragadozó emlősök, Növényevő vadfajok táplálkozásbiológiája, Genetika a vadgazdálkodásban, Vadgazdálkodási kárbecslés és értékbecslés, Fenntartható erdőgazdálkodás.

Hallgatóink képesek lesznek az átfogó, áttekintő gondolkodásra, az önálló kérdésfelvetésre, megalapozott szakmai kritika alapján és ismereteik felhasználásával a gyakorlati problémák megfelelő megoldására.

A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek:

 • a vadgazdálkodás elméleti és gyakorlati ismeretei,
 • ökológiai, genetikai és vadegészségügyi ismeretek,
 • a vadbiológia elméleti és tudományos területein szerzett ismeretek,
 • térinformatikai, monitoring-módszertani ismeretek,
 • piaci és gazdálkodási ismeretek;

A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:

 • térinformatikai módszerek alkalmazására a vadgazdálkodás tervezésében,
 • monitoring rendszer megtervezésére, üzemeltetésére és az eredmények kiértékelésére, valamint a vadállomány és élőhelye állapotának folyamatos feltérképezésére,
 • környezeti hatásvizsgálatok elvégzésére, a vadállomány tartásával járó környezeti terhelések becslésére,
 • a vadállomány kezelési módjainak értékelésére, annak a génkészletre gyakorolt esetleges hatásának értékelésére,
 • a vadbetegségek felismerésére és tevékeny részvételre azok leküzdésében,
 • a vadgazdálkodásból származó termékek piacra vitelére,
 • képesek szakmai konzultációra a vadgazdálkodást érintő kérdésekben,
 • a vadgazdálkodási ágazatot a hazai jogszabályoknak, az európai uniós és egyéb nemzetközi normáknak megfelelően tudják irányítani,
 • pályázati tevékenység folytatására a vadállomány védelmével és annak a nagyközönség számára történő bemutatására,
 • tanulmányaik doktori képzésben való folytatására.

Reméljük, hogy ezzel a rövid ismertetővel felkeltettük érdeklődését, és ősszel induló csíkszeredai képzésünkön hallgatóink között üdvözölhetjük! Tekintettel arra, hogy a felvételi eljárások módja, tartalma országonként nagy eltérést is mutathat, így ezzel az oldallal szeretnénk Önnek megkönnyíteni a képzésre történő jelentkezést.

 

Felvételi információk

A képzés megnevezése
Vadgazda mérnöki mesterképzési (MSc) szak

A képzést folytató intézmény
Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar

Szakmai partnerintézmény
Sapientia EMTE Csíkszeredai Kar
Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány

A képzés ideje
4 félév

A képzés formája
Levelező képzés, félévente 5 hétvégi alkalomra tömbösítve

Helyek száma
Államilag támogatott: 25 hely
Költségtérítéses: 10 hely

A képzés helyszíne
Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány épülete, Csíkszereda

A képzésre történő jelentkezés határideje
2016. augusztus 26.

A képzésre történő jelentkezés feltétele
A jelentkező rendelkezzen alapfokozatot, vagy ezzel egyenértékű főiskolai végzettséget, illetve egyetemi szintű végzettséget és szakképzettséget tanúsító agrár-szakterületi oklevéllel.

A felvételi eljárás menete
Az intézmény felvételi vizsgát nem szervez. A mesterképzési szakra történő felvétel során a jelentkezőket rangsorolják. A rangsorolást a benyújtott – legmagasabb végzettséget igazoló – oklevélben (Diploma de licenta) szereplő érdemjegyből (media examenului de licenta) számított pontszám – maximum 90 pont -, illetve különböző jogcímeken adható többletpontok – maximum 10 pont – beszámítása alapján végzik. A megszerezhető többletpontokról ide kattintva kaphat tájékoztatást. A rangsoroláson kívül minden jelentkező esetében kredit- átvételi eljárás is lefolytatásra kerül.

Kredit- átvételi eljárás
Az eljárás célja annak megállapítása, hogy a jelentkező korábbi tanulmányai során elsajátította-e azokat az ismereteket, amelyek a mesterképzésbe való sikeres bekapcsolódáshoz szükségesek. A gyakorlat szerint az agrár (vadgazda mérnök alapszak, agrármérnök, erdőmérnök, állatorvos, vidékfejlesztési agrármérnök stb.) és természettudományok közé sorolható főiskolai és egyetemi végzettség esetén a befogadás kreditfeltételei nagy valószínűség szerint megvannak, a kredit-átvételi eljárás döntően az ellenőrzésre irányul. Az eljárást azonban minden jelentkező esetén elvégezzük, mivel egyéb szakok esetén is elképzelhető, hogy megvan a szükséges kredit. Adott feltételek megléte esetén a kredit-átvételi bizottság javaslata alapján lehetőség nyílhat arra is, hogy a hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a tanulmányi és vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint szerezze meg a hallgató.
A SZIE MKK kredit-átviteli bizottsága a jelentkező által benyújtott dokumentumok (index-, illetve leckekönyv, vagy supliment la diploma) másolata alapján határozza meg a jelentkező által teljesített és elfogadott kreditet. Amennyiben a jelentkező kreditált tantárgyakkal rendelkezik, akkor azt a kibocsátó intézmény által adott kredittel elfogadjuk. Azon jelentkezők esetében, akik még nem kreditált tantárgyakkal rendelkeznek, a SZIE MKK kredit-átviteli bizottsága végzi el a kreditálást.

Összességében:
A felvételhez Önnek két feltételnek kell megfelelnie. Az egyik feltétel szerint a felvételi eljárásban az elérhető 100 pontból a lehető legtöbb pontot kell megszereznie. A másik feltétel az, hogy a kredit-átvételi eljárás során a mesterképzésbe való bekapcsolódáshoz szükséges minimum kreditértékek az Ön esetében elfogadásra kerüljenek.

 

Letölthető dokumentumok:

 A felvételi eljárás menete

 A felvételi eljárás során megszerezhető többletpontok

 Kredit-átvételi eljárás menete

 Kredit-elismerési kérelem

Eseménynaptár

H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

eea

psr cimlap